معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا فدائی چافی

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   فدائی چافی

پست الکترونیکی : mfadaei2000@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تربیت بدنی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه گیلان

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 94/7/1

محمدرضا فدایی چافی
محمدرضا فدائی چافی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    مربی
^