فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

محمدرضا فدایی چافی
محمدرضا فدائی چافی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    مربی
^